Get in touch.

聯絡我們

亦良有限公司 i Liang

  • 電話 :(02)8688-1777
  • 傳真 :(02)8688-1797
  • 地址 :238新北市樹林區三俊街65巷27號
  • E-mail:pro34288@i-liang.com

I Liang Co. LTC.

  • TEL :+886 2 8688-1777
  • FAX :+886 2 8688-1797
  • ADRESS:No.27, Ln. 65, Sanjun St., Shulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan
  • E-mail:pro34288@i-liang.com

請您仔細填妥底下的資料,並按下「填寫完可送出」按鈕,將有專人為您服務及回覆以下標示 * 為必填

送出